Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Gold Prospecting Equipment

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin reguluje warunki zawierania transakcji w sklepie internetowym www.gold-prospecting-equipment.pl , określa zasady i tryb wykonywania przysługującego klientowi prawa odstąpienia od umowy oraz  zasady ochrony danych osobowych klientów.
 2. Sklep internetowy („sklep”) prowadzony jest za pomocą domeny www.gold-prospecting-equipment.pl  Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
 3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy („sprzedawca”) jest firma zarejestrowana w CEIDG pod nazwą: Karo Robert Kłubowicz, NIP: 9521951300, Zawodowa 12, 04-419 Warszawa
 4. Dokonywanie zakupów w sklepie www.gold-prospecting-equipment.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.
 5. W celu skutecznego złożenia zamówienia w sklepie konieczna jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

 

2. Realizacja transakcji

 1. W celu dokonania zamówienia w sklepie klient powinien wybrać produkt, dodać go do koszyka, a następnie kontynuować zakupy lub przejść do koszyka i wypełnić formularz, w którym zostanie poproszony o uzupełnienie danych kontaktowych, danych do rachunku oraz danych do wysyłki. Następnie klient proszony jest o wybór sposobu dostawy oraz metody płatności. Po skompletowaniu zamówienia klient je zatwierdza oraz przesyła do sprzedawcy poprzez naciśnięcie ikonki „Kupuję i płacę”.
 2. Po otrzymaniu przez system sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia.
 3. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu (o którym mowa w punkcie § 2.2 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego i  podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Karo Robert Kłubowicz, NIP: 9521951300, Zawodowa 12, 04-419 Warszawa

 

3. Płatności

 1. Za produkty zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki
 2. Klient może wybrać  następujące sposoby płatności:
  – przelew bankowy na rachunek sklepu
  – płatność za pośrednictwem serwisu DotPay
 1. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówienie najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 

4. Dostawa

 1. Zamówienia złożone przez klientów Sklepu są kompletowane przez obsługę sklepu w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty. Poprzez otrzymanie wpłaty rozumie się- w przypadku przelewu bankowego- zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym, w przypadku płatności przez DotPay – otrzymanie potwierdzenia od operatora płatności.
 2. Termin dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy towaru wybranego przez klienta i nie powinien przekroczyć  7 dni roboczych
 3. Karo Robert Kłubowicz powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
 4. Koszty dostawy:
  – przesyłka kurierska: 15 pln

 

5. Zwroty

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania towaru. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Zwrotu można dokonać w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Produkt musi posiadać oryginalną metkę i być nieużywany. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jak w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru z powrotem i oceny jego stanu.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Karo Robert Kłubowicz, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

6. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli dany sprzedany towar na wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa określonymi w ustawach : Ustawa z dnia 23 kwietnia 1965 r. kodeks cywilny oraz w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie za pomocą formularza na adres: Karo Robert Kłubowicz, Zawodowa 12, 04-419 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres robertklubowicz@tlen.pl. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, uzupełnionym o uzasadnienie reklamacji.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta, a o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

 

7. Ochrona danych osobowych

 1.  Dane osobowe Klienta zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i są przetwarzane w celu jego działalności gospodarczej oraz marketingu własnego Sklepu. W tym celu Sklep podejmie wszystkie niezbędne, przewidziane prawem czynności z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182).
 2. Powierzone dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione firmom kurierskim wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru bądź towarów.
 3. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie i ma prawo do dostępu do ich treści, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów jest Karo Robert Kłubowicz, NIP: 9521951300, Zawodowa 12, 04-419 Warszawa
+48 510 305 700